فرض کنید که افزونه شما به حداقل نسخه PHP نیاز دارد و اگر حداقل نسخه PHP برآورده نشد، می‌خواهید از فعال‌سازی جلوگیری کنید.

پس از اعلام خود کد زیر را اضافه کنید namespace، بررسی کنید تا مطمئن شوید که افزونه مستقیماً در دسترس نیست و غیره:

if (version_compare(PHP_VERSION, '7.4', '<')) {
  exit(
    sprintf(
      'The plugin requires PHP 7.4 or higher. Your WordPress site is using PHP %s.',
      PHP_VERSION
    )
  );
}

اگر مقایسه ناموفق باشد، یک پیام خطا به همراه رشته ای که به آن ارسال کرده اید در صفحه فعال سازی افزونه نمایش داده می شود. sprintf تابع.