هر چند وقت یکبار، سعی می کنم توسعه ای را با استفاده از Valet بارگیری کنم و در نهایت به آن می رسم دروازه بد 502 خطا

هر زمان که با این مشکل مواجه می شوم، در اینجا مراحل زیر را برای بازیابی عملکرد انجام می دهم (بدون شکستن هیچ یک از پیوندها یا گواهینامه های موجود):

  1. اجرا کن $ composer global update
  2. اجرا کن $ valet install
  3. اجرا کن $ valet restart

آخرین مرحله همیشه ضروری نیست، اما من متوجه شده ام که مواقعی وجود دارد که مجبور به استفاده از آن شده ام.


برای مرجع، مقالات گذشته مرتبط با مطالب فوق را بررسی کنید: